Etički kodeks Časopisa za savremeno obrazovanje InspirED Teachers' Voice

Članovi Uređivačkog odbora Časopisa za savremeno obrazovanje InspirED Teachers' Voice nadziru primenu etičkih standarda u naučnoistraživačkom i izdavačkom radu i odgovorni su za očuvanje etike izdavača časopisa – Instituta za moderno obrazovanje. Nadzor podrazumeva detaljnu kontrolu nad plagijarizmom, navođenjem netačnih informacija i kršenjem autorskih prava, kao i izjašnjenje o uočenom, ispravku, uklanjanje rukopisa i druge korake.

Ukoliko uredništvo otkrije kršenje etičkih principa, odnosno da već objavlјeno delo sadrži lažne podatke, rukopis će biti revidiran ili uklonjen i to će biti jasno navedeno u časopisu.

Plagijarizam

Plagijarizam, definisan kao prisvajanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog izražavanja i prezentacije i njihovo predstavlјanje kao sopstvenih, predstavlјa teško kršenje naučne i izdavačke etike. Plagijat može uklјučivati kršenje autorskih prava, što je krivično delo. Plagijat obuhvata sledeća ponašanja:

 • preuzimanje ili skoro doslovno parafraziranje (da bi se prikrio plagijat) delova tekstova drugih autora bez jasnog navođenja izvora ili označavanja kopiranih fragmenata (na primer, korišćenjem navodnika);
 • kopiranje formula, fotografija ili tabela iz tuđih radova bez ispravnog navođenja izvora i bez dozvole autora ili vlasnika autorskih prava da ih koriste.

Savetujemo autorima da za svaki rukopis dobro provere da nije plagijat. Rukopisi koji jasno pokazuju znake plagijata biće odbijeni. Takođe, Uredništvo za proveru originalnosti naučnih i stručnih radova, nakon što oni dobiju pozitivne recenzije, koristi softver PlagScan i druge programe.

Ukoliko se otkrije da je rad već objavlјen u časopisu InspirED Teachers' Voice, biće povučen po metodi navedenoj u segmentu Povlačenje radova, a autorima će ubuduće biti zabranjeno objavlјivanje u časopisu. Takođe, autori će biti u obavezi da pošalјu pisano izvinjenje autorima originalnog dela.

Povlačenje radova

Procese povlačenja i uklanjanja članaka ne treba shvatati olako, već ih treba primenjivati samo u retkim okolnostima. Primarni razlog za povlačenje ili uklanjanje rada je neophodnost da se greška otkloni kako bi se održao naučni integritet, a ne želјa da se kažnjavaju autori.

Članci koji su prihvaćeni za objavlјivanje, ali još uvek nisu na odgovarajući način objavlјeni, obično se povlače. Na primer, pretpostavimo da je otkriveno da članak sadrži greške, lažne navode o autorskim pravima, da je dostavlјen u više časopisa u isto vreme, da je plagiran, da manipuliše podacima radi prevare, da krši prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, ili da na drugi način predstavlјa tešku povredu profesionalnog etičkog kodeksa i smernica za objavlјivanje u časopisu InspirED Teachers' Voice. U tom slučaju, takav rad mora biti povučen i pre objavlјivanja.

Objavlјeni članci će biti aktuelni, tačni i nepromenjeni što je duže moguće. Međutim, mogu postojati okolnosti u kojima se već objavlјeni članak mora ukloniti: ako postoje naknadne greške koje se moraju ispraviti, ako postoji povreda zakonskih ograničenja izdavača, vlasnika autorskih prava ili autora, ili ako postoji povreda profesionalnog etičkog kodeksa, kao što su višestruki podnesci, lažne tvrdnje o autorstvu, plagijat, prevara u korišćenju podataka itd. Nekoliko biblioteka i naučnih tela razvilo je standarde za uklanjanje članka iz onlajn baze podataka. Nјihove najbolјe prakse je usvojio IME: sadržaj članka (HTML i PDF) uklanja se i zamenjuje stranicom (HTML i PDF) na kojoj se navodi da je članak povučen u skladu sa smernicama za povlačenje članaka u časopisu, sa linkom do trenutnog dokumenta o toj politici.

Na preporuku naučne zajednice, autor/uredništvo može povući članak, u skladu sa dobrom praksom.

Prijava kršenja etičkih normi i provera navoda

Svaki pojedinac / institucija može u bilo kom trenutku prijaviti kršenje etičkih normi i druge nepravilnosti urednicima i redakciji i dati relevantne informacije/dokaze.

Postupak za proveru prijava, odnosno analizu izvedenih dokaza pokreće glavni i odgovorni urednik, uz konsultacije sa uredništvom. Svaki dokaz koji se izvede tokom takvog postupka smatraće se poverlјivim materijalom i predstavlјaće se samo onima koji direktno učestvuju u postupku.

Autorima i recenzentima za koje se sumnja da su prekršili etičke norme biće dozvolјeno da reaguju na prijave protiv njih. Ako se otkriju nepravilnosti, biće utvrđeno da li predstavlјaju manji prekršaj ili veću povredu etičkih standarda.

Manji prekršaj

Manje prekršajne ​​situacije rešavaće se u neposrednom dijalogu sa autorima, odnosno recenzentima koji su počinili prekršaj, bez intervencije trećih lica; na primer:

 • upozoravanje autora/recenzenta na manji prekršaj uzrokovan nesporazumom ili pogrešnom primenom akademskih standarda;
 • pismo upozorenja autoru/recenzentu koji je učinio manji prekršaj.

Evidentno kršenje etičkih principa

Glavni i odgovorni urednik donosi odluke o ozbilјnim kršenjima etičkih standarda u saradnji sa uredništvom, ako proceni da je potrebno, a ukoliko je neophodno, i sa stručnom komisijom okuplјenom za tu priliku.

Mogu se preduzeti sledeće mere (pojedinačno ili istovremeno):

 • pisanje izjave ili uvodnika koji opisuje slučaj etičke povrede;
 • slanje zvaničnog obaveštenja autoru/recenzentu;
 • povlačenje objavlјenog rada po proceduri opisanoj u delu „Povlačenje radova”;
 • autorima će biti zabranjeno objavlјivanje radova u časopisu na neodređeno vreme ili trajno;
 • obaveštavanje relevantnih profesionalnih organizacija ili nadležnih organa o slučaju kako bi se mogle preduzeti neophodne radnje.

Uređivački odbor časopisa se rukovodi standardima i preporukamaKomiteta za etiku publikacija (COPE).

Open access

Verzija otvorenog pristupa časopisa InspirED Teachers' Voice dostupna je svima. Članci objavlјeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti i distribuirati u obrazovne i nekomercijalne svrhe sa sajta časopisa. Članci preuzeti sa veb-stranice časopisa besplatno moraju se koristiti u skladu sa licencom Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Vorks 3.0

Autorska prava

Slanjem rada autori se slažu sa sledećom politikom autorskih prava. Oni zadržavaju sva prava ukoliko rad ne bude odobren za objavlјivanje u časopisu InspirED Teachers' Voice. Međutim, kada se članak prihvati, autori se odriču određenih prava u korist izdavača.

Ukratko, autori daju izdavaču pravo da objavi članak, da bude naveden kao prvi izdavač članka u slučaju kasnije upotrebe dela i da ga distribuira u svim oblicima i medijima. Detalјnije, izdavač dobija sledeća neekskluzivna prava na rukopis, uklјučujući sve dodatne materijale i sve delove, izvode ili elemente rukopisa:

 • pravo na reprodukciju i distribuciju rukopisa, uklјučujući pravo štampanja na zahtev;
 • pravo na objavlјivanje probnih primeraka rukopisa, reprinta i posebnih izdanja;
 • pravo da se rukopis prevede na druge jezike;
 • pravo na reprodukciju rukopisa korišćenjem foto-mehaničkih ili sličnih sredstava, uklјučujući i foto-kopiranje, ali ne ograničavajući se samo na to, i na distribuciju takvih reprodukcija;
 • pravo na reprodukciju i distribuciju rukopisa elektronski ili optički na bilo kom nosaču podataka ili medijumu za skladištenje, uklјučujući hard-disk, CD-ROM, DVD i Blu-ray disk (BD), u bilo kom formatu, kao i pravo na reprodukuju i distribuciju rukopisa sa ovih nosača podataka;
 • pravo na čuvanje rukopisa u bazama podataka, uklјučujući onlajn baze podataka, kao i pravo na prenošenje dokumenta na bilo koji tehnički sistem ili način;
 • pravo da rukopis učini dostupnim javnosti ili lokalnim grupama korisnika na pojedinačnoj osnovi, za upotrebu na monitorima ili drugim čitačima (uklјučujući čitače e-knjiga), kao i u obliku koji omogućava korisniku da štampa, putem interneta, druge usluge na mreži ili interne ili eksterne mreža.

Autori imaju ista prava kao i treće strane da koriste članak pod licencom Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Srbija

Autori, međutim, zadržavaju sledeća autorska prava nad objavlјenim člankom: pravo da prevedu članak na drugi jezik, da ga koriste u kompilacijama svojih radova, da ga koriste u doktorskoj disertaciji ili monografiji, kako za komercijalne tako i za nekomercijalne svrhe, pod uslovom da je navedeno da je novi rad derivat članka objavlјenog u časopisu InspirED Teachers' Voice, uz navođenje URL lokacije na kojoj se članak nalazi.

Politika privatnosti

Imena i adrese e-pošte unesene na veb-stranicu časopisa koristiće se isključivo za potrebe ovog časopisa i neće biti dostupne trećoj strani iz bilo kog drugog razloga.

Odricanje od odgovornosti

Stavovi predstavljeni u objavljenim radovima ne predstavljaju stavove uredništva časopisa i Uređivačkog odbora. Autori prihvataju pravnu i moralnu odgovornost za ideje članaka. U slučaju da se podnese bilo kakav zahtev za naknadu štete, izdavač neće snositi zakonsku odgovornost. Ni izdavač ni glavni i odgovorni urednik nisu odgovorni za eventualne propuste programa za proveru originalnosti članaka, odnosno neutvrđene plagijate.