Analiza leksema kreditor i debitor pomoću verbalnih asocijacija na osnovu frekventnosti i rečnika

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Milena Stojanović

Apstrakt

U ovom radu analizirano je pet termina bankarske struke, kao i dve opštepoznate reči u vezi sa leksemama koje su predmet ovog istraživanja na osnovu podataka prikupljenih putem testa slobodnih asocijacija u onlajn-formi. Cilj je bio da se analizira upotreba ovih leksema u opštem diskursu, tačnije – funkcionisanje kredita i da li on u svesti ljudi podrazumeva poverenje poverioca i dužnika ili među anketiranim subjektima vlada uvreženo mišljenje da su bankarski poslovi ovlaš determinisani zelenaštvom. Test su činili sledeći stimulusi: kredit, kreditirati, kreditor, dužnik, debitor, zelenaš i banka. Ispitanika je bilo 405 i njihovi odgovori su analizirani na osnovu najfrekventnijih odgovora, tj. prvih šest reakcija na zadati stimulus. Rezultati pokazuju da kod jednog dela ispitanih subjekata postoje stereotipni odgovori sa predrasudama.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##